Artists

  • Kangana Vohra
  • Kumaraswamy B
  • Gopa Roy
  • Mansie Shah
  • Ajay Narayan
  • BV Nalakar
  • Deborati Seth
  • Rajani Arya
  • Sanjoy Patra
  • Sayantan Sanyal
  • Amarnath Sharma
  • Laxmi Gupta
  • Neha Koitiya
  • Jayeeta Chatterjee
  • Apurba Karati
  • Pooja Si